دوستان عزیز اینجا زندگی من بدون پروا ست .
سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386
روزی که گذشت 05
.... فقط امروز گذشت .

داشت برق من و می گرفت از سرم پرید خطر حسابی .